Ngày: 21/09/2019
  • :
  • :

H.Thống: 28 018
1h:
23 849
2h:
23 061
3h:
23 011
4h:
22 876
5h:
22 594
6h:
23 210
7h:
24 231
8h:
28 254
9h:
30 140
10h:
30 261
11h:
29 709
12h:
28 018
13h:
29 414
14h:
30 475
15h:
30 200
M.Bắc: 13 136
1h:
11 084
2h:
10 697
3h:
10 690
4h:
10 556
5h:
10 252
6h:
10 539
7h:
10 907
8h:
12 644
9h:
13 913
10h:
13 854
11h:
13 747
12h:
13 136
13h:
13 143
14h:
13 594
15h:
13 424
M.Trung: 2 070  
1h:
1 624  
2h:
1 625  
3h:
1 561  
4h:
1 625  
5h:
1 657  
6h:
1 871  
7h:
1 950  
8h:
2 078  
9h:
2 208  
10h:
2 431  
11h:
2 230  
12h:
2 070  
13h:
2 201  
14h:
2 303  
15h:
2 192  
M.Nam: 12 812
1h:
11 140
2h:
10 740
3h:
10 761
4h:
10 694
5h:
10 685
6h:
10 800
7h:
11 375
8h:
13 532
9h:
14 019
10h:
13 976
11h:
13 732
12h:
12 812
13h:
14 070
14h:
14 578
15h:
14 584

M.Bắc: 1 319.0
1h:
692.9  
2h:
250.0  
3h:
250.0  
4h:
212.1  
5h:
1.0     
6h:
500.0  
7h:
700.0  
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
10h:
1 319.0
11h:
1 319.0
12h:
1 319.0
13h:
1 319.0
14h:
1 319.0
15h:
1 319.0
M.Trung: 644.0  
1h:
663.2  
2h:
240.8  
3h:
240.8  
4h:
205.2  
5h:
1.0     
6h:
485.6  
7h:
671.4  
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
10h:
1 319.0
11h:
1 099.0
12h:
644.0  
13h:
1 319.0
14h:
1 319.0
15h:
1 319.0
M.Nam: 684.2  
1h:
684.2  
2h:
250.0  
3h:
250.0  
4h:
213.0  
5h:
1.0     
6h:
501.0  
7h:
684.2  
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
10h:
1 319.0
11h:
1 155.3
12h:
684.2  
13h:
1 319.0
14h:
1 319.0
15h:
1 319.0

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Cấp nước đổ ải cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ: Mực nước cao nhất tại Hà Nội đạt 2,28 mét
EVNGENCO3: Ưu thế lớn trong thị trường điện cạnh tranh
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150