Ngày: 23/11/2019
  • :
  • :

H.Thống: 24 215
1h:
23 687
2h:
23 264
3h:
22 907
4h:
22 799
5h:
23 219
6h:
24 215
7h:
25 362
8h:
27 648
9h:
28 501
M.Bắc: 10 743
1h:
10 258
2h:
10 012
3h:
10 029
4h:
10 014
5h:
9 896  
6h:
10 743
7h:
11 542
8h:
12 162
9h:
12 376
M.Trung: 2 123  
1h:
1 828  
2h:
1 845  
3h:
1 746  
4h:
1 780  
5h:
1 941  
6h:
2 123  
7h:
2 245  
8h:
2 442  
9h:
2 732  
M.Nam: 11 349
1h:
11 601
2h:
11 407
3h:
11 132
4h:
11 005
5h:
11 382
6h:
11 349
7h:
11 575
8h:
13 044
9h:
13 393

M.Bắc: 1 319.0
1h:
1 312.5
2h:
1 003.5
3h:
1 003.5
4h:
1 158.2
5h:
1 319.0
6h:
1 319.0
7h:
1 319.0
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
M.Trung: 1 319.0
1h:
1 319.0
2h:
1 233.7
3h:
1 250.0
4h:
1 200.0
5h:
1 319.0
6h:
1 319.0
7h:
1 291.6
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
M.Nam: 1 319.0
1h:
1 319.0
2h:
1 319.0
3h:
1 319.0
4h:
1 258.8
5h:
1 319.0
6h:
1 319.0
7h:
1 319.0
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Cấp nước đổ ải cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ: Mực nước cao nhất tại Hà Nội đạt 2,28 mét
EVNGENCO3: Ưu thế lớn trong thị trường điện cạnh tranh
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150