Ngày: 26/01/2020
  • :
  • :

H.Thống: 14 363
1h:
14 173
2h:
13 342
3h:
13 237
4h:
13 197
5h:
13 449
6h:
13 950
7h:
15 243
8h:
17 674
9h:
17 823
10h:
14 452
11h:
14 363
12h:
16 931
13h:
16 722
14h:
16 941
M.Bắc: 6 319  
1h:
5 946  
2h:
5 309  
3h:
5 489  
4h:
5 579  
5h:
5 752  
6h:
5 880  
7h:
6 648  
8h:
9 180  
9h:
9 211  
10h:
6 623  
11h:
6 319  
12h:
8 676  
13h:
8 369  
14h:
8 588  
M.Trung: 1 502  
1h:
1 121  
2h:
1 306  
3h:
1 357  
4h:
1 312  
5h:
1 385  
6h:
1 542  
7h:
1 894  
8h:
1 855  
9h:
1 963  
10h:
1 253  
11h:
1 503  
12h:
1 786  
13h:
1 794  
14h:
1 801  
M.Nam: 6 541  
1h:
7 106  
2h:
6 727  
3h:
6 392  
4h:
6 305  
5h:
6 312  
6h:
6 528  
7h:
6 701  
8h:
6 639  
9h:
6 649  
10h:
6 576  
11h:
6 541  
12h:
6 469  
13h:
6 560  
14h:
6 552  

M.Bắc: 829.0  
1h:
1 342.3
2h:
1 342.3
3h:
1 342.3
4h:
1 342.3
5h:
1 342.3
6h:
1 342.3
7h:
1 270.4
8h:
1 132.1
9h:
1 342.3
10h:
838.9  
11h:
829.0  
12h:
1 063.5
13h:
1 342.3
14h:
1 342.3
M.Trung: 813.4  
1h:
1 342.3
2h:
1 342.3
3h:
1 342.3
4h:
1 342.3
5h:
1 342.3
6h:
1 342.3
7h:
1 300.0
8h:
1 110.8
9h:
1 063.6
10h:
821.5  
11h:
813.4  
12h:
1 024.4
13h:
1 062.3
14h:
1 017.9
M.Nam: 793.3  
1h:
1 342.3
2h:
1 342.3
3h:
1 342.3
4h:
1 342.3
5h:
1 342.3
6h:
1 342.3
7h:
1 286.1
8h:
1 067.8
9h:
1 013.9
10h:
806.1  
11h:
793.3  
12h:
966.3  
13h:
999.9  
14h:
966.3  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Cấp nước đổ ải cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ: Mực nước cao nhất tại Hà Nội đạt 2,28 mét
EVNGENCO3: Ưu thế lớn trong thị trường điện cạnh tranh
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150