Chỉ thị liên tịch về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2020

Ngày cập nhật: 28/11/2019
Ngày 13/11/2019, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ký ban hành Chỉ thị liên tịch số 553/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2020.

Dưới đây là một số nội dung trọng tâm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2020:

- Năm 2020, do phải tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp cấp bách để đảm bảo đủ điện cho hoạt động kinh tế của đất nước và đời sống của nhân dân nên Tập đoàn không tổ chức hội nghị người lao động tập trung. Hội nghị người lao động được tổ chức tại các đơn vị trực thuộc và có sự tham dự của Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam. Hội nghị người lao động năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc không phải bầu đại biểu đi dự hội nghị người lao động cấp Tập đoàn.

- Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 829/QĐ-EVN ngày 21/6/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Phát huy trí tuệ của người lao động thông qua ý kiến đóng góp đối với đơn vị về thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2010; việc thực hiện các đề án, chương trình nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động. Bảo đảm sự tham gia ý kiến của người lao động trong quá trình thực hiện sắp xếp lại lao động, chủ trương tái cơ cấu của các đơn vị để bảo đảm việc làm và chế độ chính sách cho người lao động.

- Tập trung triển khai thực hiện chế độ, chính sách mới được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Nghị quyết Hội nghị người lao động Tập đoàn năm 2019.

- Vấn đề việc làm, thu nhập và điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn cho người lao động tại các đơn vị dịch vụ được tách ra từ khối quản lý vận hành nguồn điện, lưới điện, đảm bảo sự ổn định, phát triển của đơn vị dịch vụ.

- Việc đảm bảo an toàn lao động cho người công nhân khi cường độ làm việc tăng lên trong mối quan hệ giữa việc tăng năng suất lao động và chính sách hạn chế tuyển dụng mới lao động. Bảo đảm an toàn giao thông cho người lao động khi thực hiện công việc quản lý vận hành lưới điện đối với khối điện lực và truyền tải điện.

- Vấn đề thi giữ bậc, kiểm tra, sát hạch nghề trong mối quan hệ với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Chế độ, chính sách và điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

 

 

 Chithilientich553.pdf


  •  19/11/2019 09:55
  •  
  •  Hưng Việt
  •  

 

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
'

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150