TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Phương thức

1.      Chức năng

Lập kế hoạch vận hành HTĐ, tính toán kiểm tra các hệ thống rơ-le bảo vệ, hệ thống tự động hóa trên toàn HTĐ miền Bắc thuộc quyền điều khiển, quyền kiểm tra; nghiên cứu phát triển HTĐ miền Bắc trung và dài hạn.

Đào tạo các chức danh (điều độ viên, trưởng ca, trưởng kíp...) của Cấp điều độ cấp dưới, các đơn vị thuộc quyền điều khiển và các đơn vị ngoài thuộc HTĐ miền Bắc.

2. Nhiệm vụ

2.1 Đánh giá an ninh trung hạn, lập kế hoạch vận hành HTĐ tháng, năm theo các quy định hiện hành.

2.2 Tính toán chế độ vận hành HTĐ cho các phương thức vận hành HTĐ miền Bắc.

2.3 Tính toán và đánh giá độ tin cậy, ổn định HTĐ miền Bắc theo các kế hoạch vận hành.

2.4 Tham gia đánh giá ảnh hưởng việc đấu nối công trình điện mới vào HTĐ Quốc gia thuộc quyền điều khiển.

2.5 Lập và tính toán biểu đồ điện áp trong hệ thống điện miền Bắc.

2.6 Tính toán, đánh giá và đề xuất các biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng truyền tải trên HTĐ miền Bắc.

2.7 Thiết lập sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ miền Bắc.

2.8 Phối hợp, tham gia xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu HTĐ miền Bắc phục vụ các ứng dụng mô phỏng, phân tích lưới điện của hệ thống EMS.

2.9 Tính toán, kiểm tra và ban hành phiếu chỉnh định rơ-le bảo vệ trên lưới điện 220kV, 110kV thuộc quyền điều khiển; tính toán, kiểm tra và thông qua các trị số chỉnh định liên quan đến lưới điện miền Bắc đối với các thiết bị rơ-le bảo vệ của khối máy phát - máy biến áp của các nhà máy điện thuộc quyền điều khiển, các đường dây và trạm biến áp 220 kV, 110 kV của khách hàng đấu nối vào lưới điện thuộc quyền điều khiển.

2.10 Kiểm tra các trị số chỉnh định rơ le bảo vệ và tự động của các thiết bị trên lưới điện phân phối thuộc quyền kiểm tra

2.11 Kiểm tra và lập phiếu chỉnh định cho hệ thống thiết bị sa thải phụ tải theo tần số của HTĐ miền theo các mức tần số do Cấp điều độ Quốc gia cung cấp.

2.12 Thu thập thông tin và tổ chức điều tra sự cố trong HTĐ miền Bắc, phân tích sự hoạt động của rơ le bảo vệ và tự động trong quá trình xảy ra sự cố; đưa ra các biện pháp tăng tính chọn lọc, tăng sự làm việc chắc chắn và tin cậy của rơ-le bảo vệ, thiết bị tự động trong HTĐ miền Bắc.

2.13 Tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của các thiết bị rơ-le bảo vệ và tự động hàng tháng, quý, năm trong HTĐ miền Bắc.

2.14 Tham gia biên soạn, cập nhật, hiệu chỉnh các Quy trình, Quy định và các tài liệu khác phục vụ công tác điều độ HTĐ.

2.15 Đào tạo kỹ sư phương thức và phối hợp đào tạo điều độ viên HTĐ miền Bắc.


TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150