TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Điều độ

1.      Chức năng

Chỉ huy điều độ HTĐ miền Bắc an toàn, ổn định, tin cậy tuân thủ các quy trình, quy định về vận hành hệ thống  điện do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Đào tạo chức danh (điều độ viên, trưởng ca, trưởng kíp...) của các đơn vị thuộc quyền điều khiển và các đơn vị ngoài thuộc hệ thống điện miền Bắc.

2.   Nhiệm vụ

2.1. Trực tiếp chỉ huy điều độ HTĐ miền Bắc, huy động các dịch vụ phụ trợ tuân thủ  các quy trình, quy định về vận hành HTĐ do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban  hành bảo đảm cho HTĐ miền Bắc vận hành an toàn, tin cậy và kinh tế.

2.2 Chỉ huy điều chỉnh tần số, điện áp HTĐ miền Bắc đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành theo quy định, theo phân cấp trong Quy trình điều độ HTĐ Quốc gia.

2.3 Chỉ huy thao tác và xử lý sự cố HTĐ 220, 110 kV miền Bắc. Phối hợp với các bộ phận liên quan của Công ty Điện lực, Công ty Truyền tải điện và các Nhà máy điện chỉ huy xử lý sự cố nguồn, lưới truyền tải miền Bắc. Chỉ huy khởi động đen và khôi phục HTĐ miền Bắc.

2.4. Thực hiện phân bổ công suất sử dụng cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các Công ty Điện lực theo biểu quy định của EVN.

2.5 Cập nhật sơ đồ HTĐ, kiểm tra và ban hành sơ đồ đánh số thiết bị các nhà máy điện và trạm biến áp theo phân cấp.

2.6 Giải quyết các công tác sửa chữa đột xuất về nguồn điện, lưới điện thuộc quyền điều khiển và kiểm tra.

2.7 Tính toán kiểm tra chế độ vận hành, lập phương thức kết dây lưới truyền tải ngắn hạn phục vụ xử lý sự cố, giải quyết các công tác sửa chữa về nguồn, lưới điện thuộc quyền điều khiển và kiểm tra.

2.8 Lập và quản lý các phiếu thao tác trên lưới điện 220 - 110 kV HTĐ miền Bắc.  
2.9 Lập phương án và diễn tập xử lý sự cố HTĐ miền Bắc hàng năm.

2.10 Lập các báo cáo sản xuất ngày, tuần, tháng, năm và các báo cáo đột xuất khác theo các quy định.

2.11 Tham gia biên soạn, cập nhật, hiệu chỉnh các Quy trình, Quy định và các tài liệu khác phục vụ công tác vận hành HTĐ.

2.12  Đào tạo Điều độ viên và phối hợp đào tạo Kỹ sư phương thức.

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150