TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính kế toán

1.      Chức năng:

Tham mưu và giúp Giám đốc về công tác tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc, đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, đầu tư phát triển,...cho hoạt động của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.      Nhiệm vụ:

2.1 Trình EVNNLDC phê duyệt việc giải ngân đối với các nguồn vốn trong và ngoài nước.

2.2 Theo dõi, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.3 Trình EVNNLDC phê duyệt các giải pháp huy động vốn trong và ngoài nước; Đàm phán các hợp đồng tín dụng trong và ngoài nước; Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn vốn, quỹ theo phân cấp của cơ quan chủ quản cấp trên.

2.4 Thực hiện chế độ hạch toán kế toán theo quy định của Nhà nước, của EVN và của EVNNLDC.

2.5 Thực hiện giải trình số liệu tài chính kế toán của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc với các cơ quan chức năng của Nhà nước (thanh tra, kiểm toán, cơ quan thuế...) khi có sự chỉ đạo của EVNNLDC.

2.6 Thực hiện thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động; Theo dõi tiền lương, thu nhập và thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

2.7 Thực hiện việc quyết toán các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn tài sản cố định của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc theo quy chế phân cấp.

2.8 Thực hiện công tác hạch toán, báo cáo tài chính và tổng hợp báo cáo tài chính chung của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.9 Xây dựng phương án giá các loại sản phẩm khác (ngoài đơn giá sản phẩm trong đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.10 Thực hiện thanh toán và phân phối lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các phòng, ban của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.11 Thực hiện nghĩa vụ tài chính của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc đối với ngân sách Nhà nước theo luật định.

2.12 Thực hiện công bố công khai các chỉ tiêu tài chính năm của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc theo quy định của  Nhà nước.

2.13 Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc về lĩnh vực phòng phụ trách.

2.14 Tham gia biên soạn, cập nhật, hiệu chỉnh các Quy trình, Quy định và các tài liệu khác phục vụ công việc của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.15 Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Giám đốc.

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150