TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Tổng Hợp

1.      Chức năng

Tham mưu và giúp Giám đốc về công tác tổ chức và nhân sự, công tác lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, thanh kiểm tra, an ninh quốc phòng, pháp chế.

Tham mưu và giúp Giám đốc về công tác quản trị hành chính văn phòng, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác đối ngoại và tuyên truyền, công tác chăm sóc sức khoẻ và y tế của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

        2. Nhiệm vụ

2.1 Xây dựng trình EVNNLDC phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.2 Xây dựng cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc trên cơ sở cơ cấu quản lý đã được EVNNLDC phê duyệt.

2.3 Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; công tác đánh giá cán bộ quản lý; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, tái bổ nhiệm trong Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.4 Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ. Làm đầu mối xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá cán bộ, nhân viên của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.5 Lập kế hoạch lao động hàng năm đáp ứng nhu cầu phát triển của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc và báo cáo EVNNLDC phê duyệt định biên lao động.    

2.6 Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng lao động theo chỉ tiêu được EVNNLDC phê duyệt. Bố trí sử dụng, điều động cán bộ, nhân viên theo kế hoạch nhu cầu nguồn nhân lực của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.7 Thực hiện công tác lập kế hoạch đơn giá tiền lương và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm.

2.8 Thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ phụ cấp, hưu trí, chuyển công tác, nghỉ việc và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.9 Thực hiện các thủ tục cử cán bộ, nhân viên, người lao động đi học, đi công tác, tham quan trong và ngoài nước, gia hạn thời gian học tập và công tác, tiếp nhận cán bộ ở nước ngoài về nước.

2.10 Quản lý công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên và người lao động trong Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.11 Quản lý hồ sơ cán bộ, nhân viên, người lao động theo quy định hiện hành.

2.12 Quản lý công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.13 Quản lý công tác thanh kiểm tra, pháp chế, an ninh quốc phòng trong Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.14 Quản lý công tác văn thư, lưu trữ bao gồm: Điều phối việc xử lý tài liệu, văn bản đi và đến. Rà soát, trình ký, ghi số, đóng dấu và phát hành các tài liệu, công văn. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, công văn đi và đến.

2.15 Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Ban Giám đốc giao cho các phòng.

2.16 Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, bao gồm đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc và các công trình của Trung tâm. Quản lý các trang thiết bị văn phòng, hệ thống thông tin liên lạc văn phòng, hệ thống điều hòa nhiệt độ cục bộ. Quản lý xe công của Trung tâm.

2.17 Giám sát thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp, tổ chức cải thiện môi trường làm việc.

2.18 Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự nội vụ, kỷ luật lao động.

2.19 Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ và y tế cơ quan.

2.20 Thực hiện công tác thư ký tổng hợp và trợ lý Ban Giám đốc bao gồm: Xây dựng quản lý chương trình, kế hoạch công tác của BGĐ. Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý, thống kê các hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.21 Triển khai, đôn đốc thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

2.22 Thực hiện công tác lễ tân. Tổ chức và phục vụ các hội nghị.

2.23 Thực hiện công tác đối ngoại, làm đầu mối tiếp khách (bao gồm các cá nhân, đại diện các cơ quan, tổ chức) đến làm việc với Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.24 Giải quyết các thủ tục hộ chiếu, visa cho các đoàn ra, đoàn vào, đón tiếp, lập lịch và cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung làm việc với các đoàn khách nước ngoài.

2.25 Cập nhật các thông tin, biên soạn, cung cấp nội dung phục vụ công tác tuyên truyền trong Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.26 Thực hiện công tác truyền thống trong Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.27 Quản lý công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ.

2.28 Tổ chức việc kiểm tra kiến thức An toàn VSLĐ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và CBCNV Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.29 Tổ chức điều tra, phân tích sự cố, tai nạn lao động.

2.30 Tham gia biên soạn, cập nhật, hiệu chỉnh các Quy trình, Quy định và các tài liệu khác phục vụ công việc của Trung tâm.

2.31 Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Giám đốc.


TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150