TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Kế hoạch

1.      Chức năng

Tham mưu và quản lý các công tác kế hoạch vốn, quản lý vật tư, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu và hợp đồng (không bao gồm hợp đồng lao động và hợp đồng mua bán điện).

2.      Nhiệm vụ

2.1 Xây dựng, trình EVNNLDC phê duyệt kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc; đề xuất trình EVNNLDC phê duyệt kế hoạch điều chỉnh; kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá công tác kế hoạch của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.2 Tổng hợp, giải trình, trình EVNNLDC phê duyệt kế hoạch huy động các nguồn vốn đầu tư; tổ chức quản lý kế hoạch sử dụng và giải ngân các nguồn vốn; thực hiện công tác giám sát đầu tư của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.3 Báo cáo và cung cấp số liệu thống kê, tình hình thực hiện kế hoạch của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2.4 Quản lý, thực hiện xuất nhập vật tư, thiết bị trong Trung tâm, điều động, thanh xử lý vật tư tồn đọng, chậm luân chuyển, vật tư, thiết bị thu hồi trong đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.5 Lập và trình EVNNLDC phê duyệt các thủ tục như dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật của các công trình, dự án đầu tư xây dựng hoặc phương án, dự toán sửa chữa lớn, tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thiết bị, xây lắp và dịch vụ cho đến ký kết và thực hiện hợp đồng phù hợp với yêu cầu của từng loại nguồn vốn và theo phân cấp.

2.6 Phối hợp các phòng liên quan để giải quyết theo phân cấp các vấn đề trong giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và hoàn tất các công trình, dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn và mua sắm khác.

2.7 Theo dõi thực hiện và phối hợp xử lý các vướng mắc trong quá trình đấu thầu và thực hiện các hợp đồng của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.8 Lưu trữ tài liệu của toàn bộ quá trình chuẩn bị, thực hiện và hoàn tất các công trình, dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và mua sắm khác. Tiếp nhận để lưu trữ các hồ sơ, tài liệu từ các tổ xét thầu sau khi đã có quyết định trao thầu.

2.9 Tham gia biên soạn, cập nhật, hiệu chỉnh các Quy trình, Quy định và các tài liệu khác phục vụ công việc của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

2.10 Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Giám đốc.

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150